Rozwiązanie: Quality Management Certification | ISO 9001

Solution: Quality Management Certification | ISO 9001

Ing. Klaus Mlekus, MBA

TÜV AUSTRIA-Platz 1 2345 Brunn am Gebirge Österreich

+43 5 0454 6067

Wyślij e-mail

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

TÜV AUSTRIA Quality Management Certification ISO 9001

W jakim regionie potrzebne jest to rozwiązanie?

 • Wszystkie regiony

Akredytacja

 • 1

  Briefing

 • 2

  Comissioning

 • 3

  Pre-audit (optional)

 • 4

  Level 1 certification audit

 • 5

  Level 2 certification audit

 • 6

  TÜV AUSTRIA certificate

 • 7

  Surveillance audits

 • 8

  Re-certification audit

"TÜV AUSTRIA certifies persuant to ISO 9001, the established and internationally known standard for quality management certification."

Informacje, grupa docelowa i wymagania

ISO 9001:2015 to uznana na całym świecie norma certyfikująca systemy zarządzania jakością. Posiadając certyfikat zgodny z ISO 9001, przywiązujesz dużą wagę do zadowolenia zarówno swoich klientów, jak i interesariuszy, optymalizując procesy, a tym samym zwiększając konkurencyjność swojej firmy. Co więcej, norma stanowi podstawę do ciągłego doskonalenia Twojej firmy i daje szansę zademonstrowania wysokiego standardu jakości Twoich produktów i usług.

Od mikroprzedsiębiorstw po duże przedsiębiorstwa przemysłowe, od usługodawców po producentów – we wszystkich sektorach i niezależnie od rodzaju firmy, również Ty możesz uzyskać certyfikat ISO 9001.

Wymagany jest udokumentowany system zarządzania jakością, który jest zintegrowany i wprowadzony przez organizację.

Zalety certyfikacji ISO 9001

 • Jakość jest tym, czego chce klient! Wyraźnie spełnij to życzenie i przekrocz oczekiwania swoich klientów. Certyfikacja zgodnie z ISO 9001:2015 pomaga uczynić wymagania i potrzeby klientów bardziej przejrzystymi. Zdobądź przewagę na rynku!
 • A functioning quality management system leads to lower costs and higher efficiency by optimizing processes as well as minimizing or even avoiding errors. Certified companies are always a step ahead of the rest through transparent processes and continuous improvement measures.
 • Funkcjonujący system zarządzania jakością prowadzi do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności poprzez optymalizację procesów oraz minimalizację lub wręcz uniknięcie błędów. Certyfikowane firmy są zawsze o krok przed innymi dzięki przejrzystym procesom i środkom ciągłego doskonalenia.
 • Zapewniając przejrzystość celów, procesów i obowiązków, nie tylko tworzysz kulturę korporacyjną zorientowaną na sukces, ale także zwiększasz świadomość swoich pracowników w zakresie ich własnej odpowiedzialności oraz motywację.
 • Znajdź właściwą równowagę – z ekspertami z TÜV AUSTRIA. Dokumentacja dla dokumentacji? System QM może działać efektywnie tylko wtedy, gdy służy firmie. Nasi audytorzy dostarczą Ci samych korzyści z audytu i certyfikacji.
 • Certyfikacja zgodnie z ISO 9001 przez TÜV AUSTRIA stanowi oficjalny dowód  wysokiej jakości Twoich usług, produktów i samej organizacji, a tym samym zaufania wymaganego przez rynek.

Procedura Certyfikacji ISO 9001

Proces certyfikacji trwa zwykle od trzech do pięciu tygodni. Już podczas planowania bierzemy pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby i pilność certyfikacji. Dokładny nakład pracy, czas trwania i koszty ustalimy wspólnie z Państwem przed procesem certyfikacji. Dlatego każdy proces certyfikacji rozpoczyna się od spotkania wstępnego.

1. Spotkanie wstępne
Procedurę uzyskania Twojego certyfikatu wyjaśnimy podczas niezobowiązującego i bezpłatnego spotkania. Wśród tych kwestii, które zostaną wyjaśnione na tym spotkaniu, są:

 • Podstawowe wymagania dotyczące Twojej certyfikacji
 • Cele i korzyści z certyfikacji
 • Porównanie danych biznesowych i określenie zakresu certyfikacji
 • Omówienie Twoich konkretnych potrzeb i życzeń
 • Określenie kolejnych kroków niezbędnych do certyfikacji

Następnie otrzymasz indywidualną ofertę dostosowaną do Twojej organizacji.

2. Rozpoczęcie procesu certyfikacji
Jeśli nasza oferta spotka się z Państwa akceptacją, startuje proces certyfikacji. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia proces certyfikacji rozpoczyna się od wspólnego uzgodnienia harmonogramu z odpowiedzialnym audytorem lub audytorami.

3. Audut wstępny (opcjonalnie)
Audyt wstępny może zostać przeprowadzony na żądanie. Nie jest to jednak niezbędny wymóg certyfikacji.
Audytem zostaną objęte określone obszary i/lub procesy lub ogólna sytuacja w Twojej organizacji na podstawie wspólnie określonych uzgodnień. Tutaj zostaną zidentyfikowane wszelkie słabe punkty w dokumentacji i implementacji systemu. Po audycie wstępnym, jednostka  może dostarczyć na żądanie raport stanu dotyczący możliwości certyfikacji oraz szczegółową ekspertyzę dotyczącą poszczególnych procesów lub zgodności z indywidualnymi wymaganiami odpowiedniej normy. Metoda audytu odpowiada audytowi certyfikującemu.

4. Audyt certyfikujący – faza 1
Faza 1 służy do ustalenia, czy organizacja kwalifikuje się do certyfikacji. Oceniane są warunki specyficzne dla danej lokalizacji i gromadzone są wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu. Faza 1 dotyczy przede wszystkim następujących głównych punktów:

 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności i kompletności w stosunku do wymagań normy.
 • Stan wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie: Czy obecny zarząd i poziom wdrożenia systemu zarządzania w organizacji pozwala co do zasady na certyfikację, czy też brakuje istotnych szczegółów?
  Przed przeprowadzeniem audytu fazy 2, na podstawie zdobytej wiedzy o Twojej organizacji i systemie zarządzania, zostanie z Państwem opracowany i uzgodniony z Państwem plan audytu dla właściwego audytu certyfikującego.

5. Audyt certyfikujący – faza 2
Podczas fazy 2 audytu  zweryfikowana zostanie skuteczność funkcjonującego w Twojej firmie systemu zarządzania. Zostaną przeprowadzone wyrywkowe kontrole pod kątem wszystkich wymagań w działach i jednostkach organizacyjnych oraz wzdłuż łańcucha procesów.

Podsatwami przeprowadzenia audytu są:

 • Plan audytu
 • Odpowiednia norma certyfikacyjna i/lub określone w niej indywidualne wymagania normowe
 • Wewnętrzne dokumenty organizacji
 • Zasady ogólne i branżowe (przepisy prawne, dodatkowe, branżowe, niezbędne normy,..).
 • Po analizie i ocenie wyników zostaniesz poinformowany o wyniku audytu oraz ewentualnych brakach lub odchyleniach podczas przeglądu końcowego. W przypadku uchybień zostaną określone środki naprawcze. Następnie zespół audytowy dokona analizy przyczyny źródłowej oraz działań korygujących i zapowbiegawczych.

6. Certyfikat TÜV AUSTRIA 
Certfikat zostanie wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA po audycie z wynikiem pozytywnym i sporządzeniu raportu. O ile spełnione zostały następujące wymagania certyfikacyjne, nie ma powodu, dla którego certyfikat nie miałby zostać wydany niezwłocznie:

 • Dokumentacja i wdrożenie systemu zarządzania
 • Umowa certyfikacyjna (potwierdzenie oferty certyfikacyjnej, regulamin certyfikacji oraz OWU)
 • Pozytywny wynik audytu, a tym samym odpowiednia rekomendacja zespołu audytowego dla jednostki certyfikującej

Certyfikat będzie wydawany na okres 3 lat. Aby zachować ważność certyfikatu przez cały okres jego obowiązywania, należy przeprowadzić coroczny audyt nadzoru z pozytywnym wynikiem (12 miesięcy i 24 miesiące po wydaniu certyfikatu).

7. Audyt nadzoru
Coroczny audyt nadzoru weryfikuje skuteczność i dalszy rozwój systemu zarządzania poprzez wyrywkowe pobieranie próbek. Audyty nadzoru są krótsze niż normalny audyt i obejmują braki wykryte podczas ostatniego audytu wraz z różnymi kluczowymi punktami wymagań normy.

8. Audyt re-certyfikujący
Audyt re-certyfikujący należy przeprowadzić, zanim certyfikat straci ważność (zwykle po trzech latach). W audycie recertyfikującym (często nazywanym również audytem powtórnym) wyrywkowo sprawdzane są wszystkie wymagania, tak samo jak w audycie certyfikującym. Nakład pracy związany z powtórnym audytem certyfikacyjnym jest mniejszy niż w przypadku certyfikacji początkowej (ok. 2/3 czasu potrzebnego na audyt wstępny).

Po pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji wydany zostanie nowy certyfikat ważny przez kolejne trzy lata, który również musi zostać potwierdzony corocznym audytem nadzoru.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page