Rozwiązanie: Certyfikacja systemu zarządzania BHP | ISO 45001

Solution: Certyfikacja systemu zarządzania BHP | ISO 45001

Andrzej Federowicz

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

TÜV AUSTRIA-Platz 1
2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)504 54-6048
Fax: +43 (0)504 54-8145
E-Mail: cert@tuv.at
tuv.at/cert

Certyfikacja systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001 w TÜV AUSTRIA

Procedura certyfikacji ISO 45001

 • 1.

  Spotkanie wstępne i ankieta certyfikacyjna

 • 2.

  Rozpoczęcie procesu certyfikacji

 • 3.

  Audyt wstępny (opcjonalny)

 • 4.

  Faza I certyfikacji – przegląd dokumentacji

 • 5.

  Faza II certyfikacji – audyt certyfikacyjny

 • 6.

  Rekomendacja i wydanie certyfikatu TÜV AUSTRIA

 • 7.

  Audyty nadzoru I oraz audyt nadzoru II

 • 8.

  Audyt recertyfikacyjny

Akredytacja

"TÜV AUSTRIA certifies according to the future-oriented standard ISO 45001, which has replaced OHSAS 18001."

Informacje, grupa docelowa i wymagania

Innowacyjna norma ISO 45001 opisuje wymagania stawiane nowoczesnemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy i zastępuje dotychczasową normę BS OHSAS 18001.

Od mikroprzedsiębiorstw po duże przedsiębiorstwa przemysłowe, od usługodawców po producentów – we wszystkich sektorach i niezależnie od rodzaju firmy, również Ty możesz uzyskać certyfikat  toISO 45001.

Wymagany jest udokumentowany system zarządzania jakością, który jest zintegrowany i wprowadzony przez organizację.

Twój certyfikat jest ważny przez trzy lata i może być wykorzystywany do celów reklamowych zgodnie z regulaminem certyfikacji.

Zobacz przykładowy certyfikat!

Możesz swobodnie używać logo certyfikacji np. na papeterii firmowej, stronie internetowej (związanej z Twoją organizacją). Użycie logo musi zostać zatwierdzone/potwierdzone przez jednostkę certyfikującą ze względów prawnych.

Dodatkowe korzyści

 • Zapewnienie i poprawienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników etatowych oraz innych osób pracujących w zakresie odpowiedzialności firmy
 • Pionierski wizerunek na arenie krajowej i międzynarodowej dzięki przyznaniu certyfikatu ISO 45001 przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA
 • Międzynarodowa rozpoznawalność systemu zarządzania ochroną pracy
 • Bieżące doskonalenie systemu zarządzania ochroną pracy i przedstawienie potencjału racjonalizacyjnego z wykorzystaniem modelu PDCA
 • Szybka identyfikacja możliwych zagrożeń i lepsza kalkulacja ryzyka odpowiedzialności, a tym samym większe bezpieczeństwo prawne
 • Poprawa wyników firmy poprzez skuteczną ochronę i bezpieczeństwo pracy oraz zwiększenie motywacji i kwalifikacji wszystkich pracowników poprzez ich aktywne zaangażowanie

Procedura Certyfikacji

Proces certyfikacji trwa zwykle od trzech do pięciu tygodni. Już podczas planowania bierzemy pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby i pilność certyfikacji. Dokładny nakład pracy, czas trwania i koszty ustalimy wspólnie z Państwem przed procesem certyfikacji. Dlatego każdy proces certyfikacji rozpoczyna się od spotkania wstępnego.

1. Spotkanie wstępne
Procedurę uzyskania Twojego certyfikatu wyjaśnimy podczas niezobowiązującego i bezpłatnego spotkania. Wśród tych kwestii, które zostaną wyjaśnione na tym spotkaniu, są:

 • Podstawowe wymagania dotyczące Twojej certyfikacji
 • Cele i korzyści z certyfikacji
 • Porównanie danych biznesowych i określenie zakresu certyfikacji
 • Omówienie Twoich konkretnych potrzeb i życzeń
 • Określenie kolejnych kroków niezbędnych do certyfikacji

Następnie otrzymasz indywidualną ofertę dostosowaną do Twojej organizacji.

2. Rozpoczęcie procesu certyfikacji
Jeśli nasza oferta spotka się z Państwa akceptacją, startuje proces certyfikacji. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia proces certyfikacji rozpoczyna się od wspólnego uzgodnienia harmonogramu z odpowiedzialnym audytorem lub audytorami.

3. Audut wstępny (opcjonalnie)
Audyt wstępny może zostać przeprowadzony na żądanie. Nie jest to jednak niezbędny wymóg certyfikacji.
Audytem zostaną objęte określone obszary i/lub procesy lub ogólna sytuacja w Twojej organizacji na podstawie wspólnie określonych uzgodnień. Tutaj zostaną zidentyfikowane wszelkie słabe punkty w dokumentacji i implementacji systemu. Po audycie wstępnym, jednostka  może dostarczyć na żądanie raport stanu dotyczący możliwości certyfikacji oraz szczegółową ekspertyzę dotyczącą poszczególnych procesów lub zgodności z indywidualnymi wymaganiami odpowiedniej normy. Metoda audytu odpowiada audytowi certyfikującemu.

4. Audyt certyfikujący – faza 1
Faza 1 służy do ustalenia, czy organizacja kwalifikuje się do certyfikacji. Oceniane są warunki specyficzne dla danej lokalizacji i gromadzone są wszelkie niezbędne informacje dotyczące zakresu. Faza 1 dotyczy przede wszystkim następujących głównych punktów:

 • Weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności i kompletności w stosunku do wymagań normy.
 • Stan wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie: Czy obecny zarząd i poziom wdrożenia systemu zarządzania w organizacji pozwala co do zasady na certyfikację, czy też brakuje istotnych szczegółów?
  Przed przeprowadzeniem audytu fazy 2, na podstawie zdobytej wiedzy o Twojej organizacji i systemie zarządzania, zostanie z Państwem opracowany i uzgodniony z Państwem plan audytu dla właściwego audytu certyfikującego.

5. Audyt certyfikujący – faza 2
Podczas fazy 2 audytu  zweryfikowana zostanie skuteczność funkcjonującego w Twojej firmie systemu zarządzania. Zostaną przeprowadzone wyrywkowe kontrole pod kątem wszystkich wymagań w działach i jednostkach organizacyjnych oraz wzdłuż łańcucha procesów.

Podsatwami przeprowadzenia audytu są:

 • Plan audytu
 • Odpowiednia norma certyfikacyjna i/lub określone w niej indywidualne wymagania normowe
 • Wewnętrzne dokumenty organizacji
 • Zasady ogólne i branżowe (przepisy prawne, dodatkowe, branżowe, niezbędne normy,..).
 • Po analizie i ocenie wyników zostaniesz poinformowany o wyniku audytu oraz ewentualnych brakach lub odchyleniach podczas przeglądu końcowego. W przypadku uchybień zostaną określone środki naprawcze. Następnie zespół audytowy dokona analizy przyczyny źródłowej oraz działań korygujących i zapowbiegawczych.

6. Certyfikat TÜV AUSTRIA 
Certfikat zostanie wydany przez jednostkę certyfikującą TÜV AUSTRIA po audycie z wynikiem pozytywnym i sporządzeniu raportu. O ile spełnione zostały następujące wymagania certyfikacyjne, nie ma powodu, dla którego certyfikat nie miałby zostać wydany niezwłocznie:

 • Dokumentacja i wdrożenie systemu zarządzania
 • Umowa certyfikacyjna (potwierdzenie oferty certyfikacyjnej, regulamin certyfikacji oraz OWU)
 • Pozytywny wynik audytu, a tym samym odpowiednia rekomendacja zespołu audytowego dla jednostki certyfikującej

Certyfikat będzie wydawany na okres 3 lat. Aby zachować ważność certyfikatu przez cały okres jego obowiązywania, należy przeprowadzić coroczny audyt nadzoru z pozytywnym wynikiem (12 miesięcy i 24 miesiące po wydaniu certyfikatu).

7. Audyt nadzoru
Coroczny audyt nadzoru weryfikuje skuteczność i dalszy rozwój systemu zarządzania poprzez wyrywkowe pobieranie próbek. Audyty nadzoru są krótsze niż normalny audyt i obejmują braki wykryte podczas ostatniego audytu wraz z różnymi kluczowymi punktami wymagań normy.

8. Audyt re-certyfikujący
Audyt re-certyfikujący należy przeprowadzić, zanim certyfikat straci ważność (zwykle po trzech latach). W audycie recertyfikującym (często nazywanym również audytem powtórnym) wyrywkowo sprawdzane są wszystkie wymagania, tak samo jak w audycie certyfikującym. Nakład pracy związany z powtórnym audytem certyfikacyjnym jest mniejszy niż w przypadku certyfikacji początkowej (ok. 2/3 czasu potrzebnego na audyt wstępny).

Po pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji wydany zostanie nowy certyfikat ważny przez kolejne trzy lata, który również musi zostać potwierdzony corocznym audytem nadzoru.

"*" oznacza pola wymagane

Land*
Address
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

I am tami

Are you here for the first time? I will be happy to help you find your way around.

Check certificate

Find a solution

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

Find a solution

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page